Skip to content

Aviso legal

1) INFORMACIÓN XERAL. Para dar cumprimento ao establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, a continuación se indican os datos de información xeral deste sitio web:

·              Nome do titular: SOCISER GALICIA S.L.U.

·              Domicilio:  C/Emilio Alonso Paz nº 10  – 36540 Silleda

·              Datos de contacto: admin@sociser.org , teléfono 986 59 20 20

·              CIF/NIF: B94051349

2) CONDICIÓNS XERAIS DO PORTAL. O acceso e/ou uso do Portal atribúe a quen o realiza a condición de Usuario, aceptando, dende ese mesmo momento, de cheo e sen reserva algunha, as presentes Condicións Xerais así como as Condicións Particulares que, se fose o caso, complementen, modifiquen ou substitúan as Condicións Xerais en relación con determinados servizos e contidos do Portal.

O titular del Portal poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Portal, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do Portal.

3) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL. De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o titular del Portal informa ao Usuario de que:

a) Os datos de carácter persoal, incluído o enderezo de correo electrónico, que o Usuario proporcione ao encher e enviar os formularios que figuran no Portal, serán incorporados aos ficheiros do titular do Portal para que este poida efectuar o tratamento de tales datos, así como dos que poidan xerarse por mor da correspondente relación negocial que, se fose o caso, o Usuario concerte co titular do Portal ou cos Clientes Finais, se os houbese.

b) As finalidades a que o titular del Portal destinará os datos referidos serán poder prestar os servizos indicados no Portal, así como enviar ao Usuario, mesmo por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente, informacións publicitarias ou promocionais, de carácter xeral ou adaptadas ao seu perfil, sobre os productos ou servizos que o titular do Portal poida prestar ou comercializar en cada momento.

c) O Usuario poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, de conformidade co establecido na lexislación vixente, dirixíndose por escrito aos datos indicados no punto 1 (INFORMACIÓN XERAL).

d) O titular do Portal tratará de forma confidencial os datos de carácter persoal que o Usuario lle proporcione, axustándose ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, e nas normas que a desenvolvan ou complementen, e con aplicación das medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos ditos datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados.

e) Asi mesmo, o titular do Portal ten adoptado as medidas e niveis de seguridade esixidos na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, conforme aos datos que almacena e trata.

4) COOKIES. O titular do Portal pode utilizar cookies cando o Usuario navega polo Portal. Esas cookies, activadas polo servidor cuxo nome de dominio é www.sociser.org son pequenos ficheiros de datos que se almacenan no ordenador do Usuario e que permiten aos nosos sistemas obter información relativa á concreta pestana do Portal na cal o Usuario estivo na súa última visita ao mesmo, así como ás preferencias do Usuario na súa navegación polo Portal, todo con fins estatísticos e de mellora do servizo e adaptación deste ás preferencias do Usuario. Estas cookies teñen un período de validez limitado. En calquera caso, a aceptación das cookies polo Usuario é voluntaria e non é imprescindible para visitar e operar no Portal, polo que o Usuario pode opoñerse á súa utilización configurando o seu navegador para tal efecto.

5) PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Todos os contidos incluídos no Portal e, en particular, as marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos, software e calquer outros signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial están protexidos polos dereitos de propiedade industrial e intelectual do titular do Portal ou de terceiros titulares dos mesmos que teñen autorizado a súa inclusión no Portal. Queda, polo tanto, expresamente prohibida calquera utilización e/ou reprodución de tales marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos, software e calquer outros signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial, sen o consentimento expreso e por escrito do titular do Portal.

O titular do Portal non será responsable da infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes a terceiros que puidese derivarse da inclusión no Portal de marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos, software e calqueroutros signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial pertencentes a terceiros que teñan declarado seren titulares dos mesmos e autorizado a súa inclusión no Portal.

Para ningún caso se entenderá que o acceso ao Portal e a navegación a través do mesmo do Usuario comportan renuncia, transmisión, ou cesión total o parcial dos antes citados dereitos por parte do titular do Portal ou dos titulares correspondentes, nin a concesión de dereito, expectativa de dereito, ou autorización algunha para alterar, transformar, explotar, reproducir, distribuír ou comunicar publicamente os contidos incluídos no Portal, cuxa alteración, transformación, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública requirirá sempre da previa e expresa autorización por escrito do titular do Portal ou dos titulares correspondentes.

O titular do Portal non será responsable do contido das páxinas web de destino que se establezan mediante enlaces no Portal, nin tampouco das infraccións de dereitos de terceiros nas que ditas páxinas puidesen incorrer.

O titular do Portal non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perdas de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: errores ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal, a correcta visualización, ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, malia ter adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

6) LEXISLACIÓN APLICABLE. As relacións establecidas entre o Usuario e o titular do Portal rexiranse polo disposto na normativa vixente do ordenamento xurídico español sobre a lexislación aplicable e a xurisdición competente. Malia o anterior, para os casos nos que a normativa permita ás partes a posibilidade de someterse voluntariamente a un foro, o titular do Portal e o Usuario, con renuncia expresa a calquer outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao dos Xulgados e Tribunais de Lalin.