Skip to content

Política de privacidad

En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (GDPR),  e Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD, Lei 3/2018  de 5 de decembro)  lle informamos que a Política de Protección de Datos Persois, no que se refire ao tratamento dos datos persoais, é a que a continuación se detalla.

Datos do responsable do ficheiro:

Nome do titular: SOCISER GALICIA S.L.U.

Domicilio:  C/Emilio Alonso Paz nº 10  – 36540 Silleda

Datos de contacto: admin@sociser.org , teléfono 986 59 20 20

CIF/NIF: B94051349

Contacto co Delegado de Protección de Datos

As persoas interesadas poderán poñerse en contacto a través do enderezo de correo electrónico admin@sociser.org

¿Qué datos persoais tratamos e cómo os protexemos?

Un dato persoal é toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable. Para as finalidades establecidas nesta Política de Privacidad, o responsable recaba e trata os datos persoais que se explican en cada tipo de tratamento, e que dependerán dos diferentes servizosque solicite ou a relación contractual que manteña coa nosa entidade. A nosa organización comprométese a tratar con total confidencialidade e aplicar as medidas de seguridade adecuadas, de tipo físico, técnico e organizativo, para a protección dos seus datos persoais. Vostedegarantiza e responde, en calquer caso, da veracidade, exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais proporcionados.

Tratamiento de datos de contactos e potenciais clientes

¿Qué tipo de datos persoais tratamos?

Datos identificativos: nome, teléfono e enderezo de correo electrónico.

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite no formulario de contacto para a xestión de datos de contactos comerciais e de potenciais clientes.  Os datos persoais proporcionados conservaransementras se manteña a relación comercial. Se decide cancelar os seus datos persoais, estos serán eliminados da nosa base de datos de contactos.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso que se lle solicita.

¿A qué destinatarios se comunican ou ceden os sus datos?

Non se van a ceder os seus datos persoais a ningunha entidade nacional ou internacional.

¿Cales son os seus dereitos cando nos facilita os sus datos?

De conformidade coa normativa aplicable en materia de protección de datos, vostede ten unhaserie de dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais. O exercizo destos dereitosserá gratuito para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifiestamente infundadas ou excesivas, especialmente por repetitivas. Estos dereitos son os seguintes:

1. Dereito á información: ten dereito a ser informado de forma concisa, transparente, intelixiblee de fácil acceso, cunha linguaxe clara e sinxela, sobre o uso e tratamento dos seus datos persoais.

2. Dereito de acceso: vostede ten dereito a solicitarnos en calquera momento que confirmemos se estamos tratando os teus datos persoais, que lle facilitemos o acceso a eles e información sobre o seu tratamento e a obter unha copia de ditos datos. A copia dos seusdatos persoais que lle facilitemos será gratuíta, aínda que a solicitude de copias adicionaispode estar suxeita ao cobro dunha cantidade razoable en función dos custosadministrativos. Pola nosa banda, podemos solicitarlle que acredite a súa identidade ourequirir máis información que sexa necesaria para tramitar a súa solicitude.

3. Dereito de rectificación: ten dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos, desactualizados ou incompletos que lle conciernen. Tamén pode solicitar que se completen datos persoais incompletos, incluso mediante unha declaración adicional.

4. Dereito de supresión: ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foronrecollidos. Non obstante, este dereito non é absoluto, polo que a nosa organización poderáseguir mantendo os debidamente bloqueados nos supostos previstos pola normativa aplicable.

5. Dereito a limitar o tratamento: ten dereito a solicitar que limitemos o tratamento dos seusdatos persoais, o que significa que podemos seguir gardándoos, pero non seguir tratándoos si se cumpre algunha das seguintes condicións:

  • a. Que impugna a exactitude dos datos, durante un período que permita aoresponsable verificar a exactitude dos datos.
  • b. O tratamento é ilícito e vostede se opón á supresión dos datos e solicita no seulugar a limitación do seu uso.
  • c. A nosa entidade xa non precisa os datos para os fins do tratamento, pero vostedeos precisa para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.
  • d. Vostede opúxose ao tratamento, mentres se comprobe se os motivos lexítimos da nosa entidade prevalecen sobre os seus.
6. Dereito de oposición: este dereito permítelle opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfiles. Non poderemos atender o seu dereito cando tratemos os seus datos no caso de que acreditemos motivos lexítimos para o tratamento ou para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.
7. Dereito a non someterse a decisións automatizadas, incluída a elaboración de perfiles: este dereito permítelle non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente en tratamentosautomatizados, incluída a elaboración de perfís, que produzan -as devanditas decisións– efectos legais ou lle afecten de xeito similar. Salvo que dita decisión sexa necesaria para acelebración ou execución dun contrato, estea autorizada pola Lei ou se basee no consentimento.
8. Dereito a retirar o consentimento: Nos casos nos que obtivemos o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais en relación con determinadas actividades (por exemplo, para enviarlle comunicacións comerciais), pode retiralo en calquera momento. Deste xeito, deixaremos de realizar aquela actividade concreta para a que previamente consentira, salvo que exista outro motivo que xustifique a continuidade do tratamento dos seus datos para estes fins, en cuxo caso, comunicarémoslle dita situación.
9. Dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control: Vostede ten dereito a presentar unha reclamacicón ante a Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, 901 100 099 – 912 663 517 (www.agpd.es), ou no enderezo electrónico:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formQuejasSugerencias/seleccionarQuejaSugerencia.jsf

Pode exercitar os dereitos antes indicados enviándonos unha comunicación ao noso Departamento de Atención ao cliente, ou mediante un correo electrónico a admin@sociser.org, acompañando un documento acreditativo da súa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude. As persoas interesadas poden obter información adicional sobre os seus dereitos na xina web da Axencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es.